Εγκύκλιος Συλλόγου 1η- ΠΝΠ_ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της ΠΝΠ Β΄14/29.01.2022 για τους πλειστηριασμούς»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο Άρθρο όγδοο της ΠΝΠ (Α΄14) με τίτλο «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας», που αναφέρεται στις ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες, ορίζονται, μεταξύ άλλων, για τους πλειστηριασμούς τα εξής:

  1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει των υπ’ αρ.4034/24.1.2022 (Β’ 186)[1] και 4035/26.1.2022 (Β’ 190)[2] αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
  2. Οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2022 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1, δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, εφαρμοζομένης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.
  3. Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 και 4035/26.1.2022 αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστημα από τις 24 Ιανουαρίου 2022 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρατείνονται και λήγουν επτά (7) ημέρες από τη δημοσίευσή της παρούσας. Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας.

Κατ’ ακολουθία της παρ.2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ για την εφαρμογή της παρ.2 του όγδοου άρθρου της ΠΝΠ (Α΄14/29.01.2022) απαιτείται δήλωση με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή, ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση περί επαναλήψεως του πλειστηριασμού, συντασσομένης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο. Σχετικά αναφερόμαστε στην υπ’ αριθ. 7/2022 Εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ, στην οποία και παραπέμπουμε.

Μετά την υποβολή της αιτήσεως αυτής, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος–συμβολαιογράφος ορίζει την ημέρα του πλειστηριασμού, που πρέπει να είναι η έβδομη μέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του, που υπολογίζεται από την επόμενη μέρα της αρχικώς προγραμματισμένης ημερομηνίας διεξαγωγής του πλειστηριασμού, αναρτά τη σχετική δημοσίευση στα ηλεκτρονικά συστήματα e-ΕΦΚΑ και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ και διενεργεί τον πλειστηριασμό.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας