Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου – Κυριακή 06.03.2022 και 13.03.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      

      Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991 να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την 6η Μαρτίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30΄π.μ., στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα (9.30’ π.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
 2. Έκθεση ελεγκτών διαχείρισης ετών 2020 & 2021.
 3. Έγκριση-επικύρωση των από 6.7.2020 & 3.3.2021 αποφάσεων του Δ.Σ. περί λειτουργίας του Συλλόγου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019.
 4. Υποβολή ισολογισμών των ετών 2020 & 2021 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη).
 5. Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη).
 6. Συζήτηση και ψηφοφορία για τα υπ’ αριθμ. 3, 4 & 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Εκλογή ελεγκτών διαχείρισης έτους 2022.
 8. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων:

α) Θέματα Υπουργείου Οικονομικών και ΥΠΕΝ (εισηγητής κ. Γεώργιος Ρούσκας)

β) Κτηματολόγιο (εισηγητής κ. Θεόδωρος Χαλκίδης)

…/…

-2-

γ) Ασφαλιστικά θέματα (εισηγητής κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος)

δ) Διεθνείς σχέσεις Συλλόγου (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη)

ε) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (εισηγήτρια  κα Ελένη Κοντογεώργου)

στ) Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί (εισηγητές κ.κ. Ευτυχία Καραστάθη & Νικόλαος Παπαθέου)

ζ) Θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Θεόδωρος Χαλκίδης)

 1. Κρατικά συμβόλαια (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ευτυχία Καραστάθη).
 2. Εισήγηση μειοψηφίας.
 3. Τοποθετήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
 5. Απαντήσεις Προέδρου ΣΣ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Γεωργίου Ρούσκα.
 6. Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα,  11 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

 

 

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να αποστείλει τις ευκρινείς, συντόμως και ακριβώς διατυ-             -πωθείσες ερωτήσεις του σχετικές με τα ανωτέρω θέματα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Mαρτίου 2022, στο email: notaries@notariat.gr,  προκειμένου να ομαδοποιηθούν και ν’απαντηθούν από τα αρμόδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου