Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-2-2022 – Πράξη Τροποποίησης Δασικού Χάρτη Π.Ε. Άρτας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων

ΘΕΜΑ: «Πράξη Τροποποίησης αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε Άρτας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18176/18-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΓΟΟΡ1Γ-6ΩΟ) Πράξη της Διεύθυνσης Δασών Άρτας τροποποίησης του αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε. Άρτας για ενσωμάτωση των διορθώσεων (αποδεκτών) πρόδηλων σφαλμάτων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α της υπ’ αριθμ. 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β’ 1366/2017), συνολικού εμβαδού 1.282.303,16 στρεμμάτων, όπως αποτυπώνονται στο προσαρτημένο στη συνημμένη πράξη διάγραμμα χάρτη κλίμακας 1: 80.00, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του, μέχρι την καταλυτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων, ήτοι την 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μάϊου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Η συνημμένη πράξη συνοδευόμενη από τα ψηφιακά αρχεία του διορθωμένου δασικού χάρτη Π.Ε. Άρτας και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945» σε μορφή shapefiles (.shp), θα αναρτηθεί στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για απεικόνιση των δεδομένων στην ιστοσελίδα του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας