Ανακοίνωση Συντονιστικής 28-2-2022 – Τρίμηνη Παράταση άρσης υποχρεώσεων άρθρ. 5 Ν. 2308-1995 για ΟΤΑ Ν. Λασιθίου

ΘΕΜΑ: «Παράταση διαστήματος άρσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρ. 5 του ν. 2308/1995 επί ακινήτων που κείνται στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα, Σκινιά του Ν. Λασιθίου»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 0851/2210274/28.2.2022 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»,  με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε, ότι με την υπ’ αριθμ. 174/7/24.02.2022 απόφαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. αποφασίσθηκε η παράταση για διάστημα τριών μηνών, ήτοι μέχρι την 01.06.2022 της άρσης των υποχρεώσεων από το άρθρ. 5 του ν. 2308/1995 επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα και Σκινιά του Ν. Λασιθίου, και να συνεχιστεί για το ίδιο χρονικό διάστημα η τήρηση του εναλλακτικού μηχανισμού ενημέρωσης της βάσης δεδομένων κτηματογράφησης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας