Τροπολογία για Κτηματολόγιο

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» που έχει κατατεθεί για συζήτηση στη Βουλή, κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά στο Κτηματολόγιο.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 2 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής και διακίνησης με ηλεκτρονικά μέσα των αιτήσεων και της έκδοσης πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων και γενικώς κάθε τηρούμενου κτηματολογικού στοιχείου στα Κτηματολογικά Γραφεία.

Επίσης, στο άρθρο 3 προβλέπεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εξωδικαστικής διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα.

Στο άρθρο 4 επαναδιατυπώνεται το περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας στις υποβαλλόμενες αιτήσεις και πράξεις των Κτηματολογικών Γραφείων με τρόπο που να περιορίζεται η ανεξέλεγκτη και χωρίς όρια κρίση των Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων στο διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο νομιμότητας, με αποτέλεσμα να ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων συμβολαιογράφων όπως και κάθε άλλου συναλλασσόμενου με τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Συνημμένα σας αποστέλλεται η ανωτέρω τροπολογία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας