Ανακοίνωση Συντονιστικής 8-3-2022 – Ουκρανία – Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑΥποχρεώσεις συμβολαιογράφων, ως υποχρέων προσώπων, κατ’άρθρο 5 του Ν. 4557/2018, στο πλαίσιο των επιβληθεισών οικονομικών κυρώσεων ΕΕ και ΟΗΕ, λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία και των επιβληθεισών εξ αυτής από την ΕΕ και τον ΟΗΕ κυρώσεων, βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/375  του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2022 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 208/2014, σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων, η Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με τα αποσταλέντα προς τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της χώρας υπ΄ αριθμούς πρωτ. 88/3-3-2022 και 98/4-3-2022 έγγραφά της, ενημερώνει τους συμβολαιογράφους, ως υπόχρεα πρόσωπα, κατ΄ άρθρο 5 παρ. 1, περ. ε΄ του Ν. 4557/2018, ότι στον ιστότοπό της https://www.hellenic-fiu.gr  αναφέρονται links, στα οποία μπορεί: α) να αναζητηθεί η σχετική νομοθεσία (Κανονισμοί, αποφάσεις του Συμβουλίου κ.λπ.) και β) οι κατάλογοι των προσώπων, οντοτήτων και φορέων, σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την ΕΕ και τον ΟΗΕ.

Ειδικότερα ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγξει, πριν την κατάρτιση συμβολαίου, αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη περιλαμβάνεται στους προαναφερθέντες καταλόγους. Αν τυχόν περιλαμβάνεται, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει την Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και συγκεκριμένα την Β΄ Μονάδα αυτής (άρθρο 47 του Ν. 4557/2018), τηλ: 210-3401922, email: hfsu@hellenic-fiu.gr, ανάλογα δε με το είδος των επιβληθεισών σ΄ αυτό κυρώσεων και καθ΄ υπόδειξη της Αρχής, θα προβεί στην κατάρτιση ή μη του συμβολαίου.

Για τον ανωτέρω έλεγχο, ο συμβολαιογράφος ακολουθεί τα κατωτέρω βήματα αναζήτησης στους προαναφερθέντες καταλόγους της ΕΕ και του ΟΗΕ, οι οποίοι σημειωτέον ενημερώνονται συνεχώς ανά διήμερο:

Εισαγωγή στον ιστότοπο: https://www.hellenic-fiu.gr

Επιλογή: Κατάλογοι κυρώσεων ΕΕ-ΟΗΕ και στην συνέχεια επιλογή: 1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Κατάλογος Οικονομικών Κυρώσεων-Πλατφόρμα ΕΕ (FSF) (απαιτείται απλή δημιουργία λογαριασμού «EU LOGIN», για τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως username το mail σας και ως password ο,τιδήποτε επιλέξετε εσείς και στο τέλος πληκτρολογείτε login in).

Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό, επιστρέφετε στην αρχική σελίδα και επιλέγετε και πάλι: Κατάλογος Οικονομικών Κυρώσεων-Πλατφόρμα ΕΕ (FSF).

Εμφανίζεται η σελίδα: FSD files και επιλέγετε το αρχείο σε μορφή pdf.

Αφού ανοίξει το αρχείο, πληκτρολογείτε Ctrl+F και στην δεξιά επάνω γωνία της οθόνης εμφανίζεται ένα κενό πεδίο. Εκεί πληκτρολογείτε το όνομα του προσώπου, τα στοιχεία της οντότητας ή του φορέα, που πρόκειται να συμβληθεί.

Αν δεν εμφανιστεί στον κατάλογο Οικονομικών Κυρώσεων-Πλατφόρμα ΕΕ (FSF), τότε επιστρέφετε στην αρχική σελίδα και επιλέγετε το πεδίο: Ενοποιημένος Κατάλογος Κυρώσεων Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών (δεν απαιτείται εγγραφή, όπως απαιτείται για την αναζήτηση στον Κατάλογο Οικονομικών Κυρώσεων-Πλατφόρμα ΕΕ (FSF).

Εμφανίζεται η σελίδα: United Nations Security Council και επιλέγετε: list in alphabetical order και στην συνέχεια το αρχείο σε μορφή pdf. Μετά πληκτρολογείτε Ctl+F και στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται και πάλι το κενό πεδίο, όπου κι εκεί πληκτρολογείτε το όνομα του προσώπου, τα στοιχεία της οντότητας ή του φορέα, που πρόκειται να συμβληθεί. Αν δεν εμφανιστεί ούτε σε αυτόν τον κατάλογο, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου.

Αν όμως το όνομα του προσώπου εμφανιστεί, διότι περιλαμβάνεται είτε στον έναν είτε και στους δύο εκ των καταλόγων, ήτοι: α) στον Κατάλογο Οικονομικών Κυρώσεων-Πλατφόρμα ΕΕ (FSF) και β) στον Κατάλογο κυρώσεων Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών, τότε πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως προαναφέρθηκε.

Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι: α) το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE), κατά την έκτακτη συνεδρίαση του την 1-3-2022, αποφάσισε ομόφωνα την αναγνώριση του καθεστώτος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Ουκρανίας ως μέλους-παρατηρητή και β) το Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL), της οποίας μέλη είναι οι εθνικές συμβολαιογραφίες ενενήντα ενός (91) κρατών, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 3-3-2022, αποφάσισε την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων των εθνικών Συμβολαιογραφιών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας ως μελών της Ένωσης, δηλαδή την απαγόρευση συμμετοχής των εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις των οργάνων και των επιτροπών της ως άνω Ένωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας