Ανακοίνωση Συλλόγου 17-3-2022 – Υποβολή αιτήσεων στην έκτακτη κλήρωση του Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35647 ΕΞ 2022/16-3-2022 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, με θέμα την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 15-4-2022 (ημέρα Παρασκευή) για συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12-5-2022 και ώρα 14:00, ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62177 ΕΞ 2021/27-5-2021 (2395 Β) Υπουργική Απόφαση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής κατ’ άρθρ. 16 παρ. 2 Ν. 4182/2013 και την ως άνω υπ’ αριθμ. 62177/2021 ΥΑ. Όσοι διοριστούν δικαιούνται αμοιβής τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ.

Η αίτηση εγγραφής μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρ. 3 της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 62177/2021 ΥΑ, δηλ. ηλεκτρονικά, είτε από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) – Περιουσία και φορολογία /Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα /κοινωφελείς περιουσίες / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων είτε από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του προσώπου, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα βλέπονται στο άρθρο αυτό.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης