Εγκύκλιος 44/2014 – Διευκρινίσεις σχετικά με υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. Δ12Α 1049253 ΕΞ 17.3.2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Δ/νση 12η, Τμήμα Α΄) με θέμα διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), σύμφωνα με το οποίο, για την υπεραξία που προκύπτει από την μεταβίβαση τίτλων που ορίζονται στο άρθρο 42 του ν.4172/2013 δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου υπεραξίας και η καταβολή του φόρου στην αρμόδια Δ.O.Y.. Επομένως ο δικαιούχος της ωφέλειας κατά τη στιγμή της μεταβίβασης δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρου αλλά ούτε και στην υποβολή αντίστοιχης δήλωσης υπεραξίας, όπως απαιτούσαν οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης