Ανακοίνωση ΣΕΣΣΕ – 21.3.2022 – Έκδοση βιβλίου για το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

ΘΕΜΑ: Έκδοση βιβλίου για το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (IRENE)  σε συνεργασία με την επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (CAE) και τη Διεθνή Ένωση Συμβολαιογράφων (UINL) κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Πληρεξουσιότητα: Βασικές προϋποθέσεις για το κύρος των Συμβολαιογραφικών Πληρεξουσίων».

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η  διαδικασία σύνταξης του συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε 33 Ευρωπαϊκές χώρες με αναφορά κυρίως στον έλεγχο από το Συμβολαιογράφο της ταυτότητας του προσώπου του εντολέα και του εντολοδόχου και των στοιχείων τα οποία αυτός εξακριβώνει, τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του πληρεξουσίου που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή και τους εφαρμοστέους Εθνικούς κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Το βιβλίο αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους του Ευρωπαίους Συμβολαιογράφους καθώς η κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών και τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων με στοιχεία αλλοδαπότητας και κυρίως πληρεξουσίων, τα οποία πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την κυκλοφορία τους στην χώρα που θα χρησιμοποιηθούν και να επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.

Το βιβλίο είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το κόστος του ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριάντα (30,00).

Σας επισυνάπτεται το έντυπο παραγγελίας όπου αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στον οποίο μπορεί να γίνει η καταβολή του αντιτίμου για την αγορά του βιβλίου και των εξόδων αποστολής του. Το έντυπο παραγγελίας πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί με αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του IRENE: « irene@fondation-irene-lu».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας