Ανακοίνωση εκλογών

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογράφων :

Ονομα…………………………………

Επώνυμο……………………………………του…………………………..

Διεύθυνση………………………………………………………………….

Τηλέφωνο……………………………………

Προς τ…………………………………………………………………………….

Με το παρόν σας διορίζω πληρεξούσιό μου και παρακαλώ  να με αντιπροσωπεύσετε  στην ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των μελών  του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων που θα πραγματοποιηθεί την 8ην Μαϊου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. εις τα , επί της οδού  Γ. Γενναδίου αριθ. 4,  1ος  όροφος,  Γραφεία του Συλλόγου μας ή στην μετ’αναβολή οριζόμενη στον αυτό τόπο και ώρα και ψηφίσετε αντ’ εμού σε όλα τα θέματα που αναγράφονται στη πρόσκληση, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση και κατά την απόλυτη κρίση σας, επιφυλάσσομαι δε να ασκήσω το δικαίωμα του εκλέγειν και να εκφράσω κατά την κρίση μου την προτίμηση υπέρ οιουδήποτε Υποψηφίου του  Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής αποστέλλοντας  εγκαίρως το ψηφοδέλτιο σε ενσφράγιστο φάκελο προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να παραδοθεί στην Eφορευτική  Επιτροπή.

Τόπος                                   Ημερομηνία

Ο  Εντολέας

Να τεθεί ευανάγνωστα η υπογραφή

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Με την παρούσα πληρεξουσιότητα μπορείτε να διορίσετε πληρεξούσιο με τη παραπάνω εντολή οποιονδήποτε γνωστό συνάδελφο μέλος του Συλλόγου μας.

Προς διευκόλυνσή σας και ενδεικτικώς, εφ’ όσον δεν γνωρίζετε άλλο συνάδελφο, υποψήφιο ή μη μπορείτε να διορίσετε πληρεξούσιο έναν από τους παρακάτω αναγραφόμενους συμβούλους.

Νίκη Γόντικα

Δήμητρα Ιωάννου

Ευαγγελία Αγγάνη

Δομνίκη Αλευρά

Ιωάννη Κιράνη

Μαρία Λιώτη

Φωτεινή  Ρήγα