Εγκύκλιος Συντονιστικής 35/2014 – Διαβίβαση εγγράφου Υπ.Μεταφορών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 18 του Ν.4233/2014  «Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»  ΦΕΚ Α’ 22/29-1-2014 τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν.3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές», για την εφαρμογή δε των τροποποιήσεων αυτών εκδόθηκε η με αριθμό Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β’ 346) υπουργική απόφαση.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές που επέρχονται, αφορούν:

α) την κατάργηση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ),

β) τη διατήρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα,

γ) την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας των νέων μεταφορικών επιχειρήσεων με εγγυητική επιστολή,

δ) τη διεύρυνση της έννοιας των ʺπαλαιώνʺ μεταφορέων,

ε) την κατάργηση των εκτιμητικών επιτροπών στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και εκτίμηση των εισφορών σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών και

στ) τη διευκρίνιση του καθεστώτος λειτουργίας των ΙΜΕ-ΕΠΕ έως το 2022.

Σχετικά με τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. Β1/10372/764/20-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, Τμήμα Α’ Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών) με τα συνημμένα σ’ αυτό, απόσπασμα του ΦΕΚ Α’ 22  άρθρο 18 του Ν.4233/ 2014 και την Υπουργική Απόφαση Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β’ 346).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης