Ενημέρωση Προέδρου Συλλόγου για την απόφαση της Γ.Σ. της 9.5.2022

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την από 09.05.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου υπογεγραμμένη από την Πρόεδρο αυτής, κ. Φωτεινή Τριγάζη, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Στις εννέα (9) του μήνα Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., σε εκτέλεση και σύμφωνα με την, από 4 Απριλίου 20022, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως είχαν προσδιοριστεί με την ως άνω από 4 Απριλίου 20022, απόφαση και συμπληρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ήταν τα ακόλουθα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τις απαιτούμενες ενέργειες για την ικανοποίηση των αιτημάτων της, από 4-4-2022, έκτακτης Γ.Σ., σύμφωνα με το σκεπτικό της αποχής.
  3. Ηλεκτρονική έναρξη υποχρεωτικής υποβολής των εγγραπτέων δικαιωμάτων-συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή μη της αποχής.
  4. Θέματα φορολογίας κεφαλαίου- εισοδήματος
  5. Δασικοί χάρτες
  6. Τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων
  7. Επικοινωνιακή προβολή του Συλλόγου και του Κλάδου
  8. Θέματα συμβολαιογραφικής ύλης
  9. Θέματα συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων.

Μετά την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ., και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν αιτήματος των μελών της μειοψηφίας του Δ.Σ., τέθηκε προς συζήτηση και λήψη απόφασης το ακόλουθο ψήφισμα: «Καταδικάζεται από το Σώμα η απεργοσπαστική μονομερής ανακοίνωση του Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. για αναστολή της αποχής, που είχε αποφασιστεί από τη ΓΣ. της 4ης Απριλίου 2022. Είναι αυτονόητο ότι απαγορεύεται στον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. οποιαδήποτε ενέργεια, κατά παράβαση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων».

Το ψήφισμα τέθηκε σε ψηφοφορία και έγινε αποδεκτό κατά πλειοψηφία.

Μετά την εκ μέρους του προέδρου και των μελών του Δ.Σ., ενημέρωση του Σώματος (2° θέμα ημερήσιας διάταξης), ακολούθησε η διεξοδική συζήτηση του 3ου θέματος Ηλεκτρονική έναρξη υποχρεωτικής υποβολής των εγγραπτέων δικαιωμάτων-συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή μη της αποχής.

Λόγω της σπουδαιότητας του 8ου και 9ου θέματος τα μέλη τοποθετήθηκαν και υπέβαλαν προτάσεις και επί των θεμάτων αυτών.

Τα θέματα 4°, 5°, 6° και 7° δεν συζητήθηκαν.

Οι προτάσεις του Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., όπως έχουν αποτυπωθεί στο με σημερινή ημερομηνία (9-5-2022) έγγραφο του, το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και αναλύθηκε στα επιμέρους σημεία του από τον ίδιο και το Γ.Γ. κ. Θεόδωρο Χαλκίδη, δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία, μετά τη δήλωση του ιδίου ότι τις αποσύρει.

 

Σημείωση Προέδρου (εκτός κειμένου της απόφασης):

Η κυρία Πρόεδρος της Συνέλευσης αρνήθηκε να καταχωρήσει στα Πρακτικά το σύνολο της δήλωσής μου, σύμφωνα με την οποία η απόσυρση των προτάσεων του Προέδρου και μελών του ΔΣ πραγματοποιείται λόγω της παρέλευσης του χρόνου διενέργειας της ΓΣ (9 μ.μ.) και λόγω της σχεδόν στο σύνολό τους ταύτισης των προτάσεων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας  του ΔΣ του Συλλόγου, με το ουσιαστικό στοιχείο ότι και οι δύο προτάσεις όριζαν ως χρόνο έναρξης της αποχής το τέλος Μαΐου 2022.

 

Τέθηκαν σε ψηφοφορία οι υποβληθείσες δύο άλλες προτάσεις, για ΑΠΟΧΗ των μελών από τη σύνταξη πράξεων, διαφοροποιούμενες ως προς την έναρξη και τη διάρκεια της και σύμφωνα με το παρακάτω κοινά αποδεκτό ειδικότερο περιεχόμενο και με ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ όσον αφορά στο παρακάτω περιεχόμενο των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, ήτοι:

Ι) ΑΠΟΧΗ από τις 30.5.2022 έως 20.6.2022 και νέα γενική συνέλευση την τελευταία ημέρα της αποχής (20.6.2022).

ΙΙ) ΑΠΟΧΗ από 10 Μαΐου 2022 και για αόριστη διάρκεια.

 

ΑΠΟ τα 421 ψηφίσαντα μέλη ΥΠΕΡ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ από 10 Μαΐου 2022 και ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ψήφισαν 156

ΥΠΕΡ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ 30 Μαΐου  μέχρι 20 Ιουνίου 2022,

ψήφισαν 262

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 3

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1)         Τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. θα απέχουν από τις 30.5.2022 έως 20.6.2022, ημερομηνία για την οποία προσδιορίζεται με την απόφαση αυτή η πραγματοποίηση νέας Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από την έναρξη ή μη αποχής στις 30.5.2022.

Θέματα αυτής της Γ.Σ. αποφασίστηκαν: α) η ενημέρωση για την πρόοδο των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά στα αιτήματα και τις εξελίξεις σχετικά με την Ηλεκτρονική έναρξη υποχρεωτικής υποβολής των εγγραπτέων δικαιωμάτων και τη λήψη αποφάσεων, β) Συμβολαιογραφική ύλη- Πράξεις Αποδοχής κληρονομιάς, Λήψη αποφάσεων, γ) συμβολαιογραφικά δικαιώματα και δ) διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.

Σε περίπτωση μεταφοράς της ημερομηνίας της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταχώρισης συμβολαίων σε τυχόν μεταγενέστερο χρόνο, η αποχή θα αρχίζει από την νέα αυτή ημερομηνία έναρξης και θα έχει διάρκεια είκοσι ημερών ακολουθούμενη από Νέα Γενική Συνέλευση την τελευταία ημέρα της αποχής.

Για την έναρξη της αποχής στην ανωτέρω ημερομηνία 30-5-2022, ή τυχόν μεταφοράς της, θα αποσταλεί από τον Σύλλογο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με το σχετικό περιεχόμενο υπενθύμισης της απόφασης και των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων των μελών.

2)         Τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. θα απέχουν από την υπογραφή όλων των μεταβιβαστικών συμβολαίων και από τη διενέργεια πλειστηριασμών, με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις κατάθεσης εγγράφων και αναγγελιών απαιτήσεων. Θα απέχουν από την υποβολή δηλώσεων my property και χειρόγραφων δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου.

Θα απέχουν από την ηλεκτρονική κατάθεση για καταχώριση ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των εγγραπτέων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρισης των πράξεων αποδοχής κληρονομίας. ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΝ από την υπογραφή των πράξεων αποδοχής κληρονομίας και των παγίων πράξεων.

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΗΣ:

Η απόφαση του Κτηματολογίου για υποχρεωτική καταχώριση ηλεκτρονικά των συμβολαίων στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα από 30.5.2022 βρίσκει τους συμβολαιογράφους κατηγορηματικά αντίθετους. Το αποκλειστικό σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγραπτέωv πράξεων ενέχει κινδύνους για τη συναλλαγή, δημιουργεί, σε περίπτωση απώλειας των τεχνικών μέσων, προβλήματα στην τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, επάγει σημαντικό επαγγελματικό κίνδυνο και στον συμβολαιογράφο, ιδίως όταν θεσπίζεται για πρώτη φορά και είναι πλήρως αρρύθμιστοι οι όροι της ευθύνης αυτής.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ, ως εκ τούτου: Τη διατήρηση της ηλεκτρονικής καταχώρισης, (η οποία γίνεται ΜΟΝΟ από τον συντάκτη του εγγράφου Συμβολαιογράφο) και παράλληλα τη δυνατότητα κατάθεσης των εγγράφων για την καταχώριση δια φυσικής παρουσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. Την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων, νομοθετικών και τεχνικών που αφορούν στην ηλεκτρονική καταχώριση. Τη θέσπιση ενιαίων κανόνων ελέγχου των προς καταχώρηση πράξεων, τηρούμενων και εφαρμοζόμενων από τα Κτηματολογικά Γραφεία. Τη δυνατότητα διόρθωσης οίκοθεν των προδήλων σφαλμάτων.

Τη δημιουργία HELP DESK στα Κτηματολογικά Γραφεία για την επίλυση τεχνικών και άλλων θεμάτων στην διαδικασία της καταχώρισης των πράξεων.

Γραμμή επικοινωνίας σε λειτουργία μεταξύ Φορέα και συμβολαιογράφων για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τις προς καταχώριση πράξεις.

 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ:

1) Στο θέμα της έκδοσης Βεβαιώσεων περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας: Τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. θα απέχουν από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής Τ.Α.Π., δεδομένου ότι παραμένει το αίτημα κατάργησης της διάταξης που προβλέπει την εκ μέρους του συμβολαιογράφου αναζήτηση.

2)         Στο θέμα των ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Θα εκφραστεί στους αρμόδιους φορείς η κατηγορηματική αντίθεση του Σώματος σε κάθε απώλεια ύλης και ειδικότερα στην αποσύνδεση της αποδοχής κληρονομιάς από τον συμβολαιογραφικό τύπο, όπως και να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα διαβήματα για την προστασία του δημοσίου εγγράφου και της ισχύος, κορωνίδα του οποίου αποτελεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3)         Στο θέμα των συμβολαιογραφικών αμοιβών και δικαιωμάτων: Υποβολή αιτήματος έκδοσης υπουργικής απόφασης για αύξηση της ανά ώρα χρονοχρέωσης χωρίς συμψηφισμό, καθιέρωση αμοιβής για κάθε ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στο συμβολαιογράφο (ηλεκτρονικές δηλώσεις, ηλεκτρονική καταχώριση πράξεων κλπ).

4)         Η θεσμική εκπροσώπηση του Σώματος από όποιον και όπου αυτή λαμβάνει χώρα οφείλει να γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ., όπως ακριβώς αυτές ψηφίστηκαν, ανεξαρτήτως προσωπικών απόψεων.

5)         Η διαγραφή από το site του Συλλόγου των από 20-04-2022 και 06-05-2022 επιστολών του Προέδρου προς τα μέλη, για τους λόγους που αναλύθηκαν στη Γ.Σ.»

Η ανωτέρω μαζική απόφαση του Σώματος της ΓΣ των μελών του Συλλόγου δίδει τον απαραίτητο χρόνο στους αρμόδιους Φορείς να επαναπροσδιορίσουν τις θέσεις τους. Πρόκειται για μία απόφαση του Σώματος ευθύνης και σύνεσης, το οποίο προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους Φορείς έχοντας εξαγγείλει την αποχή της από 30.05.2022 προκειμένου ο διάλογος να διεξαχθεί αδιατάρακτα και με όρους ειλικρίνειας, σαφήνειας και ενσυναίσθησης.

Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι Φορείς θα ανταποκριθούν στο ειλικρινές κάλεσμά μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας