ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν 2308/1995