Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 11-3-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σύστημα των πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής.

2-) Ενημέρωση του Προέδρου για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν συμβολαιογραφικά θέματα στο εσωτερικό (φορολογικά θέματα-Κτηματολόγιο-επικαιροποίηση μνημονίου) και στο εξωτερικό (προδικαστική  απόφαση Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

3-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 19974/2014, 20003/2014, & 20004/2014.

4-) Αιτήσεις.

5-) Υπηρεσιακά σημειώματα.

6-) Βοηθήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης