Ανακοίνωση Συντονιστικής 31.5.2022 – Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων

Θέμα: «Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 2660/30.05.2022 της απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματά του»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 30.05.2022 στο ΦΕΚ Β’ 2660 η υπ’ αριθ. αποφ. 185/16/26.05.2022 απόφαση του ΔΣ του Φορέα με τίτλο «Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (υπ’αρ.177/11/17.03.2022, Β’ 1550, απόφαση του Δ.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί, Β΄1602 και Β΄2127)».

Με την ανωτέρω απόφαση, και όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την από 27.05.2022 ανακοίνωση της ΣΕΣΣΕ, η έναρξη της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, αναστέλλεται έως και την 30η Οκτωβρίου 2022.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας