Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2014 – Διαβίβαση Απόφασης υπ’ αριθμ. 7581 του ΥΠΕΚΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό οικ. 7581/11-2-2014 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΦΕΚ Β΄ 405/20-2-2014 με την οποία χορηγούνται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν.4178/13  «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», που αφορά στο Δελτίο Δομικής Τρωτότητας και στη Μελέτη Στατικής Επάρκειας και της οποίας απόφασης η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου