ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 .

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 .

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                       Σας γνωρίζουμε ότι,

Στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές

συντάξεις του μηνός   Ιουλίου 2022.

                                                           Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση