Ανακοίνωση Συντονιστικής 30.6.2022 – Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Τροποποίηση Απόφασης Α. 1106/2021)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. Α. 1082/22-6-2022 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1106/2021 (Β’ 1976) απόφασης του Διοικητική της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 3324/28-6-2022 (τευχ. Β).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας