Συμπληρωματική Ανακοίνωση Συντονιστικής 30.6.2022 – Τροποποίηση της Α.1106-2021 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση περίπτωσης για την οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την υπ’ αριθ. Α.1082/2022 απόφαση κ. Διοικητή ΑΑΔΕ».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Πρωτ. 221/30.06.2022 ανακοίνωσής μας, σας επισυνάπτουμε σχετικό Πίνακα με τις αλλαγές στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Α. 1106/2021 (Β’ 1976) απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. Α. 1082/2022 (Β’ 3324) απόφασης.

Α.1106/2021 (Β΄1976) Α.1082/2022 (Β΄3324) *ΝΕΟ*
Άρθρο 5

Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

[…]

2. Σε περίπτωση διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά, Νότο κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού.

Άρθρο 5

Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

[…]

«2. Σε περίπτωση επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων, του ονόματος ή του αριθμού ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά, Νότο, διαμέρισμα Α1 αντί του ορθού Α3 κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού. Η τήρηση ή μη των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται από τον συμβολαιογράφο που θα προβεί στη διόρθωση ή επανάληψη του συμβολαίου.»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας