ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΣΣΕ

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα καθώς και των κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε, σήμερα, στο ΦΕΚ Β΄3952 η υπ’ αριθ. 105894 ΕΞ 22.07.2022 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549), και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 26.07.2022.

Συνημμένη η ανωτέρω απόφαση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας