Εγκύκλιος Συντονιστικής 26 – 2022 – Υπολογισμός φορολογητέας αξίας ακινήτων εντός & εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα καθώς και των κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 105894 ΕΞ 22.07.2022 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549), και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152)», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3952.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από 26.07.2022, οπότε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο enotariat.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας