Εγκύκλιος Κτηματολογίου προς κτηματολογικά γραφεία φορέα

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Κτηματολογίου προς τα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η ΣΕΣΣΕ ανταποκρινόμενη, για ακόμα μια φορά, στην πρόσκλησή σας για την βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου προέβη στην καταγραφή συγκεκριμένων επίκαιρων ζητημάτων που έχουν ανακύψει και δυσχεραίνουν τον έλεγχο νομιμότητας όπως αυτός θα έπρεπε να διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν.2664/1998 όπως ισχύει, προκειμένου ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να προβεί αρμοδίως στην έκδοση σχετικής Εγκυκλίου για την ορθή εφαρμογή του ελέγχου νομιμότητας των εγγραπτέων πράξεων από τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Εμμένουμε, παρόλα αυτά, στην άποψή μας ότι ο περαιτέρω περιορισμός του ελέγχου νομιμότητας σε στοιχεία που δεν επιδέχονται υποκειμενική κρίση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταχώρησης και μάλιστα όταν αυτή σκοπείται να επιβληθεί υποχρεωτικά και για την διατήρηση της ασφάλειας δικαίου. Η συγκεκριμένη άποψή μας εδράζεται στο κοινό συμπέρασμα που αντλείται από τη χρήση κάθε ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που οι συμβολαιογράφοι συμμετέχουν. Όταν μία ηλεκτρονική διαδικασία εξαρτάται από την υποκειμενική κρίση του ελέγχοντος, η διαδικασία είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Ακολουθεί συνημμένος Πίνακας με τα ζητήματα που κατά την κρίση μας θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε Εγκύκλιο του Φορέα για τον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 16 Ν.2664/1998. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Πίνακα είναι ενδεικτικό και ο Πίνακας είναι δυναμικός καθώς θα διαμορφώνεται αναλόγως από την περιπτωσιολογία που θα ανακύπτει από τον διενεργούμενο καθημερινά έλεγχο νομιμότητας, διαδικασία, που θα μπορούσε να αποφευχθεί με τον περιορισμό του ελέγχου νομιμότητας μόνον στις απαιτούμενες από το νόμο επί ποινή απολύτου ακυρότητας προϋποθέσεις για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας