Εγκύκλιος 33-2022 ΣΕΣΣΕ εγκύκλιος ΑΑΔΕ αφορολόγητο

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που αφορά στην παροχή οδηγιών για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, που πραγματοποιούνται από 1-10-2021, με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ (άρθρο πεντηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν.4972/2022 ( Α΄181)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Ε.2077/20.10.2022 (ΑΔΑ: 686Λ46ΜΠ3Ζ-ΩΨΑ) με θέμα την παροχή οδηγιών για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ (άρθρο πεντηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν.4972/2022 ( Α΄181).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του πεντηκοστού έκτου άρθρου του ν.4839/2021, τροποποιήθηκε το άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄266), εφεξής Κώδικας, και καθιερώθηκε αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές με δικαιούχους πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας του άρθρου 29 που πραγματοποιούνται από 1-10-2021.

Δηλαδή το ποσό των 800.000 ευρώ υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με μηδενικό συντελεστή και δεν αποτελεί απαλλασσόμενο ποσό. Εφόσον η φορολογητέα αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο αφορά η γονική παροχή ή που δωρίζεται υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ, επιβάλλεται φόρος με ενιαίο συντελεστή 10% για την υπερβάλλουσα αξία, μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού.

Η εγκύκλιος αφορά φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και συμβάλλονται με την ιδιότητα του γονέα ή δωρητή και του τέκνου ή δωρεοδόχου, και τις Δ.Ο.Υ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 Ν.2961/2001 όπως ισχύει, στην Α΄ Κατηγορία υπάγονται: α) ο σύζυγος, β) το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με ελάχιστη διανυθείσα διάρκεια συμβίωσης τα δύο έτη, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού, δ) οι κατιόντες εξ αίματος δευτέρου βαθμού, ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Με την συγκεκριμένη Εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες, με τη χρήση παραδειγμάτων και πινάκων, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του πεντηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4839/2021 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4972/2022 (Α΄181) σχετικά με τη φορολογία των γονικών παροχών και δωρεών, που αφορά την αύξηση αφορολόγητου ποσού γονικών παροχών και δωρεών περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών (τροποποίηση του άρθρου 44 του ν.2961/2001).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας