Ανακοίνωση Συντονιστικής 1.11.2022 – Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων (ΦΕΚ 5577 Β)

Θέμα: «Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 5577/31.10.2022 της απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την παράταση της αναστολής της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματά του μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 31.10.2022 στο ΦΕΚ Β’ 5577 η υπ’ αριθ. αποφ. ΔΣ202/22/20.10.2022 απόφαση του ΔΣ του Φορέα με τίτλο «Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Με την ανωτέρω απόφαση, και όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την από χθεσινή ανακοίνωση της ΣΕΣΣΕ, η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας