Εγκύκλιος Συντονιστικής 34/2022 – Εκτάσεις που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα στους δασικούς χάρτες – Αναδασωτέα

ΘΕΜΑ: «Εκτάσεις που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα στους δασικούς χάρτες – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 44 του ν. 998/1979»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με το άρθρ. 74 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), στο άρθρ. 44 του ν. 998/1979 (Α’ 182) περί άρσης αναδασώσεων, προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικώς ή μερικώς εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις, εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης και εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων.

Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες του πρώτου εδαφίου αναμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), με την υποχρεωτική διαγραφή των ως άνω εκτάσεων που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Τα ανωτέρω ισχύουν από τη μερική ή ολική κύρωση των δασικών χαρτών.

  1. Στις εκτάσεις της παρ. 5, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, που απορρέουν από το τεκμήριο του άρθρου 62.» .

Παράδειγμα:

Έκταση 4.000 τ.μ. που στον κυρωμένο (είτε μερικώς είτε ολικώς) δασικό χάρτη εμφανίζεται με χαρακτηρισμό ΑΑ[1] ή ΠΑ[2] και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Η συγκεκριμένη έκταση εκ της παρ. 5 του άρθρ. 44 ν. 998/1979 εξαιρείται της αναδάσωσης. Η ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης, με την οποία κηρύχθηκε η εν λόγω έκταση ως αναδασωτέα, δεν γίνεται αυτοδίκαια αλλά θα πρέπει να γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 44 ν. 998/1979.

Επιπλέον, στην ανωτέρω έκταση το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα που απορρέουν από το τεκμήριο του άρθρ. 62 ν. 998/1979 καθότι η συγκεκριμένη έκταση δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και στο πεδίο εφαρμογής του ν. 998/1979.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας