Εγκύκλιος Συντονιστικής 36/2022 – Κύρωση Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε. Σερρών

Θέμα: «Κύρωση του δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Σερρών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 410308/11.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΞ6Ο4653Π8-9ΜΞ) έγγραφο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Σερρών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 733/27.10.2022 τευχ. Δ’ και που αφορά στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, με την οποία κυρώνεται ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρ. 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 5 του ως άνω άρθρ. 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Σερρών στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας