Δελτίο Τύπου 7-2-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος ενημερώνει  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 2  του  Ν . 4224/2013: « Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης» από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου  εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου.

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75), στην οποία αναγράφονται τα πλήρη  στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Η προθεσμία υποβολής  αυτής της δήλωσης  είναι δύο (2) μηνών και αρχίζει από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση. Για τις υποθέσεις, που έχει ήδη επιδοθεί επιταγή προς εκτέλεση, η προθεσμία αρχικά έληγε στις 31.01.2014 και παρατάθηκε μέχρι τις 28.02.2014.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης, αίρεται για τον συγκεκριμένο  οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού και θα μπορεί πλέον ο δανειστής να επισπεύσει πλειστηριασμό.

Κατά συνέπεια:

1) ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στους  πολίτες να προβούν  έγκαιρα στην υποβολή της παραπάνω δήλωσης.

2) ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  :

α) Να παρατείνει εκ νέου τη προβλεπόμενη προθεσμία και

β) Να ενημερώσει, με επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ,  τους πολίτες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος