Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2014 – Αναβάθμιση εφαρμογής ΥΜΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν ενημέρωσής μας από την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με τη σύσταση των εταιρειών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΥΜΣ, σας θέτουμε υπόψη τα ακόλουθα:

Τις επόμενες μέρες θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η νέα έκδοση της ΥΜΣ v.6.0.

Στην έκδοση αυτή θα υπάρξουν οι παρακάτω αλλαγές και αναβαθμίσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 5.9.

1. Οι οθόνες λήψης στοιχείων Εκπροσώπου / Φυσικού Προσώπου / Νομικού Προσώπου / Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ χωρίζονται σε δύο οθόνες. Σημειώνεται ότι από την 2η οθόνη μπορεί να γίνει μετάβαση στην 1η ώστε να γίνουν διορθώσεις αν χρειάζεται, πριν την υποβολή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη απόκριση του συστήματος (ταχύτητα). (Δείτε συνημμένο FP1.jpg)

FP1FP1

2. Οι τελευταίες οθόνες (zip + προώθηση φυσικού φακέλου) ενοποιήθηκαν σε μία. (Δείτε συνημμένο telos.jpg)

3. Για τις Ι.Κ.Ε., ο Φ.Σ.Κ. υπολογίζεται στο ΑΘΡΟΙΣΜΑ των τριών κεφαλαίων.

Τα τρία αυτά κεφάλαια μεταφέρθηκαν πιο μπροστά στην διαδικασία, πριν τις πληρωμές (και όχι πριν το Γ.Ε.ΜΗ όπως είναι σήμερα) ώστε να μπορεί έγκαιρα να υπολογιστεί ο Φ.Σ.Κ. και να πληρωθεί. (Δείτε συνημμένο IKE1.jpg και IKE2.jpg)

4. Για τις Ο.Ε. / Ε.Ε.  προστέθηκε μια νέα οθόνη ανακοίνωσης σύστασης που αναφερόταν στην ΚΥΑ και δεν είχε περιληφθεί μέχρι τώρα. (Δείτε συνημμένο ΟΕ-ΕΕ.jpg)

5. Για τις Ι.Κ.Ε. δεν χρειάζεται να αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ανακοίνωσης στην Κ.Ε.Ε.Ε. γιατί καταχωρείται με web services στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

6. Νέα διαδικασία πληρωμής. Εισάγονται νέοι τρόποι πληρωμών των εξόδων (κόστη) με άξονα την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αλλά και την ιχνηλασιμότητα των πληρωμών. Είναι εφικτό από το σύστημα να ομαδοποιήσετε περισσότερες της μιας πληρωμές για κάθε τρόπο πληρωμής καθιστώντας την διαδικασία λιγότερο χρονοβόρα. Θα δίνεται μια βεβαίωση για κάθε (τρόπο) πληρωμής και όχι μια για κάθε αιτιολογία. (δείτε συνημμένο payment1.jpg, payment2.jpg)

7. Αυτοματοποίηση λήψης Κωδικού Αριθμού Δημοσίευσης / Εθνικό Τυπογραφείο για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (δεν θα χρειάζεται πλέον η αποστολή email στo gemi@uhc.gr) (Δείτε συνημμένα ΚΑΔ-ΕΤ.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-1.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-2.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-3.jpg).

________________________________________

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1081/17-4-2013 Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική διεύθυνση Φορολογίας) την οποία και σας κοινοποιήσαμε με την με αριθμό 13/25-4-2013 Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου κατά τη σύσταση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, υπολογίζεται στο σύνολο των εισφορών (κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών).

Η ως άνω αναβάθμιση της εφαρμογής της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή, προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα σας ενημερώσουμε άμεσα μόλις λάβουμε σχετική ειδοποίηση από την Κ.Ε.Ε.Ε..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης