Εγκύκλιος Συντονιστικής 52/2022 – Τροποποίηση παρ.5 άρθρ.1857/1950

Θέμα: «Τροποποίηση της παρ.5 του άρθρου 18 Ν.1587/1950»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 14 Ν. 4997/2022 (Α΄219/25.11.2022) με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», τροποποιείται η παρ.5 του άρθρου 18 Ν.1587/1950, παρατείνεται η προβλεπόμενη προθεσμία για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων έως την 30ή.6.2023 και για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων να μην απαιτείται ούτε η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος το ακίνητο.

Ειδικότερα:

Άρθρο 14

Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 1587/1950

Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί της σύνταξης με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του πιστοποιητικού του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η προβλεπόμενη προθεσμία για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων να παραταθεί έως την 30ή.6.2023,

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε

βα) η προβλεπόμενη προθεσμία να εναρμονιστεί προς την ανωτέρω τροποποίηση του πρώτου εδαφίου και

ββ) για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων να μην απαιτείται ούτε η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος το ακίνητο,

γ) στο τρίτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση,

δ) μετά από το υφιστάμενο τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν έως την 30ή.6.2023. Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), ούτε η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας