Εγκύκλιος Συντονιστικής 16/2014 – Οδηγίες για ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η ΠΟΛ 1020/17-1-2014 για την αντιπαραβολή και οριστικοποίηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Α) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΡΟΛΟΥ:

Στην ηλεκτρονική σελίδα  http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html επιλέγουμε ʺο λογαριασμός μουʺ και θέτουμε τους κωδικούς μας (αυτούς που χρησιμοποιούμε για το αποδεικτικό ενημερότητας) προκειμένου να εισέλθουμε στην εφαρμογή my taxιsnet.

Κατόπιν επιλέγουμε στην αριστερή στήλη της οθόνης το ʺδιαχείριση λογαριασμούʺ και στο παράθυρο που θα εμφανισθεί επιλέγουμε τη δεύτερη καρτέλα ʺΠρόσθετος ρόλος / δικαιώμ.ʺ. Εφόσον εμφανιστεί το μήνυμα ʺσας έχει αποδοθεί το δικαίωμα δράσης στο my taxisnet με τον πρόσθετο ρόλοʺ προχωράμε στη διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας και οριστικοποίησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (βλ. κατωτέρω περιπ. β΄).  Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί το ανωτέρω μήνυμα επιλέγουμε το ʺυποβολή αίτησηςʺ για την απόδοση του πρόσθετου ρόλου και μόλις το σχετικό αίτημα γίνει  δεκτό συνεχίζουμε ως εξής:

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ :

Επιστρέφουμε στην ηλεκτρονική  σελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html, επιλέγουμε το ʺπερισσότεραʺ ακριβώς κάτω από την επιλογή ʺ Έκδοση Φορολογικής Ενημερότηταςʺ από Συμβολαιογράφους και από την εμφανιζόμενη λίστα δραστηριοτήτων επιλέγουμε το ʺΈλεγχος Εγκυρότηταςʺ και ʺΟριστικοποίηση Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.ʺ από Συμβολαιογράφους.

Τότε εμφανίζονται τα:

Είσοδος στην Εφαρμογή

Οδηγίες

Από το ʺείσοδος στην εφαρμογήʺ προχωράμε τη διαδικασία, όπως ακριβώς αναφέρεται στην επιλογή οδηγίες.

(Σημείωση: πιθανόν να μας ζητηθούν μετά την επιλογή του ʺείσοδος στην εφαρμογήʺ οι κωδικοί μας, στην περίπτωση που δεν τους έχουμε ήδη εισάγει λόγω αμέσως προηγούμενης δραστηριότητάς μας στο σύστημα, π.χ. λόγω εισόδου μας στο my taxisnet).

Στην επιλογή οδηγίες εξηγεί αναλυτικά τα βήματα που  ακολουθούμε στο σύστημα προκειμένου να ελέγξουμε την εγκυρότητα και να οριστικοποιήσουμε τα προσκομιζόμενα σε εμάς πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος εγκυρότητας και οριστικοποίησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες αφορά μόνο τα ηλεκτρονικώς εκδοθέντα πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όχι τα χειρόγραφα από τις Δ.Ο.Υ..

Συνημμένα σας αποστέλλονται οι σχετικές οδηγίες για τον έλεγχο εγκυρότητας και οριστικοποίησης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού από τους συμβολαιογράφους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης