Εγκύκλιος Συντονιστικής 15/2014 – Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.-Ν.4182/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013/30-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών), με θέμα: «Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών» (η οποία διαβιβάσθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ3, Τμήμα Συμβολαιογραφείων με αριθμ. πρωτ. 5607/20-1-2014 και παρελήφθη από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου στις 23-1-2014 με αριθμ. πρωτ. 134).

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της καθυστερημένης αποστολής και αντίστοιχα παραλαβής της συγκεκριμένης απόφασης και κατά συνέπεια της εκπρόθεσμης υποβολής των αναφερομένων στην απόφαση αυτή αιτήσεων, επικοινωνήσαμε με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών και μας ανακοινώθηκε ότι σε κάθε περίπτωση  θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ενόψει επικείμενης παράτασης της σχετικής προθεσμίας, σε διαφορετική δε περίπτωση οι αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη για την επόμενη κλήρωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης