Εγκύκλιος Συντονιστικής 13/2014 – Οδηγίες για υδροληψία

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. οικ. 145097/21-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ειδική Γραμματεία Υδάτων), από το οποίο προκύπτει ότι δεν απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας ή κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. στις συμβολαιογραφικές πράξεις, άλλες άδειες/εγκρίσεις από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικά συμφωνητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 «Υποχρεώσεις δημοσίων αρχών-έννομες συνέπειες» της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 145026/2014 (ΦΕΚ 31Β/14-1-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά  και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», μέχρι την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.6 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης