Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2023 – Μη επιτρεπετές πράξεις

ΘΕΜΑ: Μη επιτρεπτές πράξεις

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Περιήλθε σε γνώση μας έγγραφο γνωστής πλατφόρμας υπό τον τίτλο «Ένορκη Βεβαίωση ταυτότητας – Ελλάδα», με το οποίο προκειμένου να λάβει χώρα η ταυτοποίηση του χρήστη, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η υπογραφή συμβολαιογράφου παρά πόδας του κειμένου που θα βεβαιώνει υπό την ιδιότητά του ως Συμβολαιογράφου, ότι ο χρήστης έχει υπογράψει αρμοδίως την ένορκη βεβαίωση και ότι το περιεχόμενο αυτής είναι αληθές στον βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες που έχει στην διάθεσή του /της (σ.σ. ο/η συμβολαιογράφος).

Η συμπλήρωση τέτοιων εγγράφων από συμβολαιογράφο είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων και την κείμενη νομοθεσία πράξη μη συνάδουσα με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και την έννοια του συμβολαιογραφικού εγγράφου και συνεπώς θα πρέπει να μην διενεργείται.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας