Εγκύκλιος Συντονιστικής 10/2014 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1020/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1020/17-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.), με την οποία συμπληρώνεται η ΠΟΛ 1279/2013 ΦΕΚ 3397Β΄).

Σας επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, τούτο μνημονεύεται και επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας.

Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για τις πράξεις αποδοχής κληρονομίας που καταρτίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΠΟΛ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης τονίζουμε ότι η παρούσα ΠΟΛ 1020/2014 δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης