Εγκύκλιος Συντονιστιοκής 7/2014 – Διαβίβαση εγγράφου Κτηματολογίου – ΠΟΛ 1279/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 1400669/10-1-2014 έγγραφο της Νομικής Διεύθυνσης (Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου) με θέμα: «Η ΠΟΛ 1279/2013 ( Β΄3397): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014», προκειμένου να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης