ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2023

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Α.Ψηφίστηκε Ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5018/2023 ΦΕΚ 25/Α/9-2-2023

Στο Αρθρο 88

Ορίζεται η διαδικασία Ταχείας απονομής  (fast-track) επικουρικών συντάξεων και τροποποιείται η παρ. 4 άρθρου 48 ν. 4921/2022

Στο Αρθρο 89

Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης

  1. Σε ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου η οποία έχει υποβληθεί πριν την 1η.7.2022, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης της ίδιας κατηγορίας με την αιτούμενη επικουρική σύνταξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, χορηγείται αυτεπαγγέλτως από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) εφάπαξ προκαταβολή έναντι της επικουρικής σύνταξης, εφόσον, ειδικώς επί αιτήσεων χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, ο αιτών έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη επικουρικής ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες επικουρικής ασφάλισης, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα ή κλάδο που έχει ενταχθεί στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
  2. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους δικαιούχους έως τη 15η.3.2023 και το ύψος της ανέρχεται στο γινόμενο του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν μεταξύ της υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης και της 31ης.1.2023, πολλαπλασιαζόμενου με:

α) εκατό (100,00) ευρώ για αιτούντες τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος,

β) πενήντα (50,00) ευρώ για αιτούντες τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, καθώς και για τον επιζώντα σύζυγο αιτούντα τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου,

γ) είκοσι πέντε (25,00) ευρώ για τα δικαιοδόχα τέκνα, αιτούντα τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, εάν τέτοια υπάρχουν, ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά.

  1. Η προκαταβολή της παρ. 2 είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.
  2. Η καταβληθείσα προκαταβολή της παρ. 2 συμψηφίζεται με τα ποσά επικουρικής σύνταξης που θα χορηγηθούν με την οριστική απόφαση χορήγησης επικουρικής σύνταξης. Από τα ποσά της οριστικής επικουρικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

Β.ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μετά από αναβολή  από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 λόγω μη ύπαρξης απαρτίας πραγματοποιήθηκε στις δώδεκα (12) Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ στην  Αθήνα στην οδό Γ.Γενναδίου αριθμός 4, η  Τακτική Γενική Συνέλευση  του Συλλόγου μας με συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)    ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Η Πρόεδρος κυρία Νίκη Γόντικα έκανε τον Απολογισμό  για τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου  κατά το έτος 2022,τόνισε  τον αγώνα του για την προώθηση των θεμάτων των συνταξιούχων συμβολαιογράφων συχνά και με κινητοποιήσεις μαζί με συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις,με υπομνήματα προς τους αρμόδιους υπουργούς και  επισκέψεις, συναντήσεις με προϊσταμένους  διαφόρων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, με κυρίαρχο θέμα την καθυστέρηση της απονομής των συντάξεων, την καθυστέρηση απόδοσης εισφοράς άρθρου 102 του ν.4387/2016 , τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους συμβολαιογράφους που συνταξιοδοτήθηκαν  πριν την ισχύ του Ν.4387/2016,την καθυστέρηση της καταβολής των ληξιπροθέσμων νοσηλείων και λοιπών ιατρικών δαπανών, την πορεία των δικαστικών προσφυγών κ.λπ.

2)ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ   η Ταμίας κυρία Λιώτη  διάβασε τον ισολογισμό της χρήσης 2022

3)ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ η Ταμίας κυρία Λιώτη  διάβασε τον Προϋπολογισμό του έτους 2023

4) ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της  Εξελεγκτικής Επιτροπής κ.Δράγιος διάβασε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της χρήσης 2022.

5)ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η  Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ.και της Ε.Ε από κάθε ευθύνη.

6)ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ    Της  Τροποποίησης  του Καταστατικού,αποφασίστηκε η πραγματοποίηση σύμφωνα με το Καταστατικό Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης  για να εγκριθούν οι τροποποιήσεις ,που θα υποβληθούν  κατ’ αυτήν.

7)ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.Η  Γενική Συνέλευση συναίνεσε σε σχετική πρόταση της Προέδρου να υπάρχει συνεργασία του Συλλόγου μας  με τον Σύλλογο των συνταξιούχων Γαλλίας είτε με μέιλ είτε με συναντήσεις εκπροσώπων και των δύο Συλλόγων προς ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα και προβλήματα  που απασχολούν τους συνταξιούχους συμβολαιογράφους.

Στη Συνέλευση παρέστησαν η Πρόεδρος του Συλλόγου των Συνταξιούχων Δικηγόρων κυρία Π.Τσακούλια και ο Πρόεδρος της ΠΕΣΥ κύριος Δ.Γραμπάς.

Ακολούθησαν  η κοπή της Πίτας από την Πρόεδρο  με  ευχές για το νέο έτος 2023 και δεξίωση με εδέσματα και καφέ με κάλυψη των εξόδων από τον ΣΣΕΑΠΑΔ.

Μ ε    τ ι μ ή            

                                                                                                                                    

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση