Ανακοίνωση Συντονιστικής 9.3.2023-Βουλή-Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου-Παρατηρήσεις ΣΕΣΣΕ επί του νομοσχεδίου ΥΠΕΝ

ΘΕΜΑ: Υποβληθείσες παρατηρήσεις της ΣΕΣΣΕ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου σχετικές με νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ και με διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’αριθμ.πρωτ.41/7.3.2023 έγγραφο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., το  οποίο απεστάλη στη Βουλή των Ελλήνων, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου ενόψει της ψήφισης του σχεδίου νόμου  του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής-Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 & 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Στο ως άνω έγγραφο έχουν συμπεριληφθεί και δύο θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν τα αυθαίρετα και έχουν ήδη τεθεί υπόψη του αρμόδιου Υπουργού προκειμένου να δοθεί άμεση νομοθετική λύση, τα οποία είναι: α) οι αποκλίσεις στο εμβαδόν των οριζοντίων ιδιοκτησιών και β) τα προσαρτώμενα έγγραφα στις τυχόν επαναλήψεις συμβολαίων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας