Ανακοίνωση-Συντονιστικής-Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εξαι-ρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 16-3-2023 έως και την Πα-ρασκευή, 17-3-2023.».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν από 15.03.2023 έγ-γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω της έναρξης λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Αθη-ναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής από την Δευτέρα, 20-3-2023 και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ως προς την ομαλή μετάπτωση των εγγραφών του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στην ψηφιακή κτηματολογική βάση, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική ανάγκη η αναστολή της λει-τουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλα-κείου Αθηνών, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 16-3-2023 έως και την Παρασκευή, 17-3-2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας