Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2014 – Ν.4223/2013-Αποδεικτικό ενημερότητας

ΘΕΜΑ: 1) «Άρθρο 12 ν.4174/2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής όπως ισχύει με το άρθρο 41 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013 τ. Α΄)».

ΠΟΛ 1274/2013 και 1275/2013

2) ΠΟΛ 1278/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 41  του νόμου 4223/2013 με τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287/31-12-2013 τ.Α’), το οποίο ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους, συμπληρώνονται διατάξεις του τρίτου Κεφαλαίου του ν.4174/2013 (Α΄170), αναδιατυπώνεται ο τίτλος του Κεφαλαίου αυτού ως «Αποδεικτικό ενημερότητας» και αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν.4174/2013, με το οποίο προβλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος τους, καθώς και οι περιπτώσεις για λόγους διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου όπως και οι περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, κατά τις οποίες δεν χορηγείται το αποδεικτικό ενημερότητας.

Σε εφαρμογή  των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 12 του νόμου 4174/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 41 του ν.4223/2013 εκδόθηκε η ΠΟΛ 1274/27-12-2013 (ΦΕΚ 3398/31-12-2013 τ.Β’) του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων) με την οποία προβλέπονται οι πράξεις και οι συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εξαιρέσεις από την προσκόμιση αυτού, η απόδοση του παρακρατούμενου ποσού και άλλα συναφή ζητήματα. Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014, ότι τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1274/2013 ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σ’ αυτά, και ότι από την έναρξη ισχύος καταργείται η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (Β’ 2134).

Σε εφαρμογή επίσης της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 4174/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 41 του ν.4223/2013 εκδόθηκε η ΠΟΛ 1275/27-12-2013 (ΦΕΚ 3398/31-12-2013 τ.Β’) του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων) με την οποία προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής, ο χρόνος ισχύος της, η διαδικασία χορήγησής της, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, ο χρόνος απόδοσης των παρακρατουμένων ποσών και λοιπά θέματα. Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2014, οι βεβαιώσεις οφειλών που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας  ΠΟΛ 1275/2013 ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σ’ αυτές και ότι από την έναρξη ισχύος της καταργείται η ΠΟΛ 1084 (ΦΕΚ 1087 τ.Β’ ).

Τέλος με την ΠΟΛ 1278/2013 προβλέπεται η εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το ΦΕΚ 3398/31-12-2013 τ.Β’ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί οι ως άνω ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης