Εγκύκλιος Συντονιστικής 1/2014 – Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

ΘΕΜΑ: Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013 τευχ. Α΄) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4223/31-12-2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013 τευχ. Α’) με τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», τον οποίο και σας κοινοποιούμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση. Σας επισημαίνουμε και πάλι το άρθρο 9 του ως άνω Νόμου που αφορά υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης