Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2014 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1008

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1008/2-1-2014 «Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 41 του ν.4172/2013».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ. 1008/2-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3/3-1-2014 τ. Β’ ), με την οποία καθορίζονται οι τιμές κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι  δυνατόν να προσδιοριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 41 του ν.4172/2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης