Ανακοίνωση Συντονιστικής-29.3.2023-ΦΕΚ Ν5037 2023-ΥΠΕΝ- διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: «Ν.5037/2023 (Α΄78) 28.03.2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι χθες 28.03.2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄78 ο νόμος με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την από 23.03.2023 με ΑΠ 61 σχετική ανακοίνωσή μας, μεταξύ άλλων:

Στο συγκεκριμένο νόμο στο άρθρο 212 περιλαμβάνεται η εξαίρεση υποχρέωσης δασικού πιστοποιητικού σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας.

Επίσης, στο άρθρο 230 ρυθμίζεται η περίπτωση της διαμερισμάτωσης κατά την οποία η υπαγωγή και η τροποποίηση σύστασης πραγματοποιείται μόνον από τους ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από αυτή. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι η απαίτηση η ίδια αυθαίρετη κατασκευή να είναι σε όλους του ορόφους της οικοδομής αφορά τους ορόφους άνωθεν του ισογείου.

Με το άρθρο 252 καταργείται η παρ.8 του άρθρου 83 Ν.4495/2017 που αφορούσε στην προσάρτηση αντιγράφων του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, καθώς και των κατόψεων της αυτοτελούς ιδιοκτησίας στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4495/2017 και έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α΄4) και του ν.δ. 1024/1971 (Α΄232).

Στο άρθρο 236 γίνεται αυθεντική ερμηνεία της παρ. 6 του άρθρου 33 ν. 4759/2020 (λειτουργική συνένωση όμορων γηπέδων).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας