Ανακοίνωση-Συντονιστικής-29.3.2023-Ν5036_2023-διατάξεις-συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: «Ν.5036/2023 (Α΄77) 28.03.2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι χθες 28.03.2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄77 ο νόμος με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την από 23.03.2023 με ΑΠ 59 σχετική ανακοίνωσή μας, στο συγκεκριμένο νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος, και ιδίως:

1) στην έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και τον ορισμό ποσού παρακράτησης σχετικά με μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία (άρθρο 14),

2) στην ειδική πρόβλεψη για την αλληλέγγυα ευθύνη προσώπων σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία, (άρθρο 15),

3) στη συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που αφορούν τις υποσχετικές ή εκποιητικές δικαιοπραξίες–Τροποποίηση άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 16),

4) στη συμπλήρωση ρύθμισης για την ευχέρεια καταβολής φόρου κτήσεων αιτία θανάτου σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής (άρθρο 17),

5) στην εξαίρεση των τελευταίων κατόχων κληρονομιαίων ακινήτων που έχουν αποκτήσει με σύμβαση μεταβίβασης από επαχθή αιτία από την αλληλέγγυα ευθύνη με τους κληρονόμους και κληροδόχους (άρθρο 18),

6) στον επαναπροσδιορισμό του χρόνου παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και προστίμου για την εφαρμογή του ν. 2961/2001 (άρθρο 19),

7) στην τροποποίηση της παρ.1 άρθρου 105 ν. 2961/2001 (άρθρο 20),

8) στη συμπλήρωση υποχρεώσεων τρίτων προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 107 ν.2961/2001 (άρθρο 21),

9) στη συμπλήρωση υποχρεώσεων συμβολαιογράφων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 112 ν.2961/2001 (άρθρο 22),

10) στη συμπλήρωση ρυθμίσεων για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος – Αντικατάσταση περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4611/2019 (άρθρο 23),

11) στην αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 (άρθρο 67)

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας