Εγκύκλιος Συντονιστικής 15η-2023-Ν.5043/2023-Διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος (αντικατάσταση μεγαροσήμων κ.α.)

ΘΕΜΑ: «Ν.5043/2023 (Α΄91/13.04.2023) διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος »

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν.5043/2023 (Α΄91/13.04.2023) με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος, που αφορούν:

  • Στην βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ αναφορικά με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και την διαδικασία σε περίπτωση του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (άρθρο 6),
  • Στην βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπόχρεων προς δήμους σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (άρθρο 7),
  • Στα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους των Περιφερειών (άρθρο 12),
  • Στην Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης [e-Apostille], (άρθρο 64),
  • Σε ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας (άρθρο 88),
  • Στις εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις (άρθρο 89).

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Στην περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιούνται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, β) προστίθενται νέο πέμπτο και έβδομο εδάφιο και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της.

Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον: α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η διακοπή ηλεκτροδότησης βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η ημερομηνία διακοπής από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.»

Άρθρο 7

Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπόχρεων προς δήμους σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 166Α ν. 3463/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 166Α του ν. 3463/2006 (Α’ 114) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «αλλά όχι πέραν της δεκαετίας» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία βεβαιώνονται σε βάρος τους οι οφειλές από τη γένεση της υποχρέωσής τους αλλά όχι πέραν της δεκαετίας και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των πέντε (5) τελευταίων ετών.»

Άρθρο 12

Συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους των Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 265 ν. 3852/2010

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 265 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται η φράση «και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους των περιφερειών μειώνονται στο ένα δεύτερο (1/2) και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως σε βάρος περιφέρειας, μειώνονται επίσης στο ένα δεύτερο (1/2).»

Άρθρο 64

Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης (e-Apostille)

1. Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – Gov.gr) σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), λαμβάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (e-Apostille) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – Gov.gr) τη σφραγίδα της Χάγης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, όπως κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α’ 188).

2. Οι εκτυπώσεις εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – Gov.gr) και σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, επισημειώνονται με τη σφραγίδα της Χάγης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική επισημείωση, την εφαρμογή και τον χρόνο έναρξης της σχετικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζεται ότι οι φορείς που επισημειώνουν με τη σφραγίδα της Χάγης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 δύνανται να το πράττουν και με ηλεκτρονικό τρόπο (e-Apostille) σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 88

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004 – Προσθήκη άρθρου 69Α στον ν. 5016/2023

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24), προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, δύναται να υλοποιείται και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης: (ΕΨΠ-Gov.gr). Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των μοναδικών κωδικών αυθεντικοποίησης που προβλέπονται για την είσοδο των χρηστών, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.»

2. Στον ν. 5016/2023 (Α’ 21) προστίθεται άρθρο 69Α ως εξής:

«Άρθρο 69Α

Παροχή πρόσθετης δυνατότητας ως προς τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 69, ως προς τον χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού παραστατικού, το φορολογικό παραστατικό, για το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού της αμοιβής των ειδικών γραμματίων, είναι δυνατόν να εκδίδεται κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 69. Και στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό παραστατικό διαβιβάζεται ή προσκομίζεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 69, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την καταβολή της αποζημίωσης.»

Άρθρο 89

Εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις – Αντικατάσταση υποπερ. στ’ περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 10 ν.δ. 1017/1971

1. Η υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) ευρώ 5 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη και ευρώ 10 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη. Οι εισφορές, στις οποίες ενσωματώνονται οι εισφορές για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων αυτών, αποδίδονται από τους συμβολαιογράφους κάθε τρίμηνο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Ταμείου καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του πόρου.»

2. Εισφορές δύο (2) ευρώ για τη λήψη κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας