Εγκύκλιος Συντονιστικής 16η-18.4.2023-Εφαρμογή του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (μεγαρόσημα)

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 89 Ν.5043/2023 (Α΄91) που αφορά στις εισφορές του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την με ΑΠ 81/13.04.2023 σχετική Εγκύκλιο, σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν.5043/2023 (Α΄91) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 13.04.2023 αντικαταστάθηκε η υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) που αφορά στις εισφορές του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 89

Εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις – Αντικατάσταση υποπερ. στ’ περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 10 ν.δ. 1017/1971

1. Η υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) ευρώ 5 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη και ευρώ 10 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη. Οι εισφορές, στις οποίες ενσωματώνονται οι εισφορές για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων αυτών, αποδίδονται από τους συμβολαιογράφους κάθε τρίμηνο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Ταμείου καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του πόρου.»

2. Εισφορές δύο (2) ευρώ για τη λήψη κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο.

[1]        Ως έναρξη ισχύος του άρθρου 89 Ν.5043/2023 ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι η 13.04.2023, σύμφωνα με το άρθρο 124 του αυτού νόμου.

[2]        Από τις 13.04.2023, ημέρα έναρξης ισχύος του Ν.5043/2023, για τις πράξεις που συντάσσονται από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετά, καταργείται η επικόλληση μεγαροσήμων και οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να εισπράττουν τις εισφορές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, στις οποίες ενσωματώνονται οι εισφορές για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων αυτών ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

Παράδειγμα:

α) Σε πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου την 20.04.2023 εισπράττονται εισφορές €10,00 για το πρωτότυπο και όσα αντίγραφα εκδοθούν. Εάν ζητηθεί επιπλέον αντίγραφο στις 18.08.2023 δεν θα εισπραχθούν εισφορές για την έκδοση αντιγράφου καθώς αυτές περιλαμβάνονται στο ποσό των €10,00 που ήδη έχουν εισπραχθεί.

β) Σε συμβόλαιο την 20.04.2023 σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και μεταβίβασης οριζοντίου λόγω γονικής παροχής εισπράττονται εισφορές €5,00 για την σύσταση (πάγια πράξη) και €10,00 για την γονική παροχή, και για όσα αντίγραφα εκδοθούν. Εάν ζητηθεί αντίγραφο στις 18.08.2023 δεν θα εισπραχθούν εισφορές για την έκδοση αντιγράφου καθώς αυτές περιλαμβάνονται στα ποσά που ήδη έχουν εισπραχθεί.

γ) Σε πληρεξούσιο την 20.04.2023 εισπράττονται εισφορές €5,00 για το πρωτότυπο και όσα αντίγραφα εκδοθούν. Εάν ζητηθεί επιπλέον αντίγραφο στις 18.08.2023 δεν θα εισπραχθούν εισφορές για την έκδοση αντιγράφου καθώς αυτές περιλαμβάνονται στο ποσό που ήδη έχει εισπραχθεί.

[3]        Ειδικά για τις περιπτώσεις λήψης κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.5043/2023, καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο εισφορές δύο (2) ευρώ.

[4]        Ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισφορών θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Ταμείου.

[5]        Μεγαρόσημα σε υλική (φυσική) μορφή, που τυχόν βρίσκονται υπό την κατοχή μας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

α) επί των πρωτοτύπων πράξεων που συντάχθηκαν προ της ενάρξεως του Ν.5043/2023,

β) σε αντίγραφα που εκδίδονται επί πράξεων που συντάχθηκαν προ της ενάρξεως του Ν.5043/2023, και με ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου προγενέστερη της ενάρξεως του Νόμου,

γ) σε αιτήσεις προς τα Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Γραφεία που δεν υπάγονται στο Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας