Εγκύκλιος Συντονιστικής 17η – 20.04.2023 – Συμπληρωματική εγκύκλιος – Μεγαρόσημα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 89 Ν.5043/2023 (Α΄91) που αφορά στις εισφορές του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 18.04.2023 με ΑΠ 82 Εγκυκλίου διευκρινίζονται τα εξής:

[1]        Για την λήψη αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.5043/2023 (13.04.2023) εισπράττονται και καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο εισφορές δύο (2) ευρώ. Εναλλακτικά και έως την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, επί των πράξεων αυτών δύνανται να επικολληθούν μεγαρόσημα αξίας €2,00. Τα παραπάνω ισχύουν και για την χορήγηση αντιγράφων προσαρτωμένων στις ως άνω πράξεις εγγράφων καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων εκ του αρχείου, που κατέχει έκαστος συμβολαιογράφος.

[2]        Από τις 13.04.2023, ημέρα έναρξης ισχύος του Ν.5043/2023, για τις πράξεις που συντάσσονται από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετά, καταργείται η επικόλληση μεγαροσήμων και οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να εισπράττουν τις εισφορές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, στις οποίες ενσωματώνονται οι εισφορές για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων αυτών ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται στο σώμα του συμβολαίου ότι εισπράχθηκαν οι αντίστοιχες εισφορές. Στις εισπραχθείσες εισφορές περιλαμβάνονται και το σύνολο των αντιγράφων που πρόκειται να εκδοθούν ανεξαρτήτως του αριθμού και του χρόνου έκδοσης αυτών.

Παράδειγμα:

α) Σε πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου την 20.04.2023 εισπράττονται εισφορές €10,00 για το πρωτότυπο και όσα αντίγραφα εκδοθούν.

Στο συμβόλαιο αναγράφεται:

«Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (€10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ»

Εάν ζητηθεί επιπλέον αντίγραφο στις 18.08.2023 δεν θα εισπραχθούν εισφορές για την έκδοση αντιγράφου καθώς αυτές ενσωματώνονται στο ποσό των €10,00 που ήδη έχουν εισπραχθεί.

Στο αντίγραφο δεν γίνεται αναφορά περί είσπραξης εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας