Ανακοίνωση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                       Σας γνωρίζουμε ότι:

1 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( 31 Μαρτίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  Αρ. Φύλλου 2035) η με αριθμό 32515 απόφαση του Υπουργού΄Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωνσταντίνου Χατζηδάκη με θέμα  καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων για την απόδοση της εισφοράς του άρθρου 102 του ν,4387/2016 (Α’ 85) της διαδικασίας συμμετοχής στην κατανομή,των απαιτούμενων δικαιολογητικών ,του περιεχομένου της απόφασης κατανομής των εισφορών και της διαδικασίας απόδοσης αυτών.

2.Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΜΑΪΟΥ 2023 θα καταβληθούν την Τετάρτη  26 Απριλίου 2023.

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση