Εγκύκλιος Συντονιστικής 23η-6.6.2023-ΑΑΔΕ-Παροχή διευκρινίσεων-απαλλαγή α’κατοικίας-απογραφή πληθυσμού έτους 2021

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου με βάση την απογραφή πληθυσμού έτους 2021.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. Ε.2038/2023 Εγκύκλιο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα την παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου με βάση την απογραφή πληθυσμού έτους 2021. 

1) Αντικείμενο

Η ανωτέρω Εγκύκλιος αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας από του φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου με βάση την απογραφή πληθυσμού του έτους 2021.

2) Περιεχόμενο

Περιεχόμενο της Εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων, με απαλλαγή α’ κατοικίας μετά τη δημοσίευση της υπό στοιχεία 2846/Β4-461 απόφασης του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού- κατοικιών έτους 2021 που αφορά το μόνιμο πληθυσμό.

3) Πεδίο Εφαρμογής

Η εγκύκλιος αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται απαλλαγή α’ κατοικίας από τους φόρους κληρονομιάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων, τους συμβολαιογράφους και τις Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο (παράγραφος 6 της Εγκυκλίου) «για τον έλεγχο της πλήρωσης του πληθυσμιακού κριτηρίου για την χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας κατά την απόκτηση ακινήτων με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά με χρόνο φορολογίας την 26-4-2023 και μετά, λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός της δημοτικής κοινότητας ή ο πληθυσμός της δημοτικής ενότητας, εφόσον αυτή στερείται περαιτέρω διοικητικής υποδιαίρεσης, όπως αυτός προκύπτει από την απογραφή πληθυσμού- κατοικιών έτους 2021 που αφορά το μόνιμο πληθυσμό».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας