Εγκύκλιος-Συντονιστικής-18η-04.06.2024-Πλειστηριασμός και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων