Εγκύκλιος Συντονιστικής 9/2016 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα:

1) το με αριθμ. Α.Π.Οικ.: ΓΔ 266/22.01/1604535/17-02-2016 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4164/2013 για την σύνταξη συμβολαίων για την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των Δήμων α) Βούλας-Βάρης και Βουλιαγμένης, β) Κρωπίας και γ) Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώρισης της πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 667/26-01-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε., ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των ως άνω περιοχών ορίσθηκε η 1η Μαρτίου 2016, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων και κατάθεσης αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, ορίσθηκε η 3η Μαρτίου 2017 και

2) το με αριθμ. Οικ.ΠΡ 150/11.01/18-02-2016 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο, τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες των ως άνω Δήμων, ήτοι α) Βούλας-Βάρης και Βουλιαγμένης, β) Κρωπίας και γ) Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών, θα αναρτηθούν και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης, με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2016.

            Σημειώνεται ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: